Get Adobe Flash player

21. 2. 2012 – Elektronické daňové priznanie FO typ B. Tento formulár Vám uľahčí vypĺňanie daňového priznania. Upozorňujeme, že v žiadnom prípade nenahrádza originálny formulár. Stiahnite si formulár tu.

16. 12. 2011 – MH SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST, Prioritná os 1 – Inovácie a rast, Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, KaHR – 111SP-1101. Alokácia 44 mil. €, uzávierka 19. 3. 2012.

16. 12. 2011 – MH SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST, Prioritná os 3 – Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR–31SP-1101. Alokácia 36 mil. €, uzávierka 19. 3. 2012.

30.9. 2011 – MH SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST, Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu Kód výzvy KaHR–111SP/LSKxP–1101

20. 6. 2011 – MŽP SR zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenia 4.1 PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU a 4.2 PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV. Uzávierka je do 11. 11. 2011.

1. 6. 2011 – Uzávierka prijímania žiadostí na malá granty z Višegrádskeho fondu – Vzorovú žiadosť a ďalšie podporné dokumenty nájdete v časti vzory podaní.

27.-28. 5. 2011 – Víno Hlohovec – výstava a ochutnávka vín

5. 5. 2011 – Nový harmonogram výziev OP Životné prostredie

30. 4. 2011 – Fraštácke putovanie za vínom5.ročník Fraštackého Putovania za Vínom. Vyše 30 vinárov v 20tich prezentačných priestoroch po celom Hlohovci.

16. 4. 2011Turistický pochod Hlohovec-Piešťany.

Miesto pre reklamu